Các tập tin hợp lệ: png, jpg, doc, docx, zip, rar, pdf. Kích thước tối đa: 3 MB